Tuomon kynästä /

Statens egendom bör skapa jobb

(Publicerad på Österbottens Tidning i 21 maj)

Riksdagen diskuterade i veckan statens ägarpolitik utgående från den linje regeringen gått in för. I diskussionen lyftes frågan hur den värdefulla nationella egendomen kan användas på bästa sätt för det allmänna bästa.

Finland har fina anor. En betydelsefull del har kommit av att staten varit med och byggt upp finländska företag som blivit framgångssagor. Många av de statsägda företagen är internationell kända.

Vi har haft kloka politiska ledare som har satt i gång denna utveckling. Staten har varit en betydande investerare och en tålmodig ägare. Sansen har skapat välstånd i Finland.

En förändrad tid kräver nya Kekkonen-typer. De ekonomiska strukturerna är i stark förändring beroende på den tekniska utvecklingen och ökad kunskap. För att stärka Finland välstånd behövs nya extraordinära insatser.

I den redogörelse regeringen lämnat över de ägarpolitiska linjerna är det fråga om att skapa et nytt välstånd. Statens egendom ska inte säljas för att täcka budgetunderskott, vilket man tyvärr gjort de senaste åren.

Med hjälp av den egendom som staten besitter bör vi få i gång nya investeringar. Att skapa något nytt betyder alltid att man avstår från något, vilket inte alltid är så lätt.

Tanken är att vårt gemensamma kapital sätt i rörelse via ett nytt statlig utveklingsbolag. Till utvecklingsbolaget flyttas statens icke-strategiska ägande, av vilket en del är mål för aktivera åtgärder.

Pengar som vi får via eventuella försäljningar ska användas för tillväxt och för att skapa jobb samt för nationellt viktiga projekt. Bolaget kan till exempel vara med och skapa ett enhetligt datasystem för social- och hälsovården.

Förutom i utvecklingsbolaget ska statens egendom sorteras under statsrådets kansli som leds av statsministern samt i placeringsbolaget Solidium. Statrådets kansli ska ha hand om nationellt viktigt ägande som inte får säljas ut.

Solidium fortsätter som tidigare, det vill säga där finns innehaven i börsbolag med en statlig andel under 50 procent.

Också gränserna för ägande bör justeras. Staten har nu sin fulla rätt att sälja sina aktier i till exempel gasbolaget Gasum och stamnätsbolaget Fingrid. Nu föreslås att gränsen för ägande skulle höjas till över 50 procent för att garantera den nationella driftssäkerheten.

På samma sätt kunde driftsäkerheten garanteras i energibolagen Neste och Vapo redan med en ägarandel på en tredjedel. Därför föreslås att ägarandelsen sänks från nuvarande 50 procent.

Statens egendom hör till oss alla. Därför måste den handeras varsamt och långsiktigt. Som stöd för ägarstyrningen grundas en parlamentarisk delegation. Så här stora överväganden görs över gränserna för regering och opposition. Det innebär även att man i beslutfattandet förbinder sig över valperioderna.

Det är också viktigt att staten föregår med exempel. Värdet på statsbolagen får aldrig basera sig på snikenhet eller bristande moral. Ur rättvise- och rimlighetssynpunkt tycker jag det är oundvikligt att man halverar uppsägningssyddet för bolagens ledning.

Lue koko teksti >> Kommentit pois päältä artikkelissa Statens egendom bör skapa jobb >> Vote up  Vote down   >>

Kommentointi on suljettu.